2018-09-23

Ramadan

Alhamdulillah. Vi prisar Allah. Vi ber om Hans hjälp, och om Hans förlåtelse.

Vi söker skydd hos Allah från det onda i oss själva och från våra onda handlingar.

Den som Allah vägleder finns det ingen som kan vilseleda,

och den som Han slutar leda finns ingen som kan hjälpa att hitta vägen igen.

Jag vittnar om att det inte finns någon gud som har rätt att dyrkas förutom Allah.

Och jag vittnar om att Muhammed SAWS är hans tjänare och sändebud.

Det verkar som om det var igår vi började fasta Ramadan – så kort känns tiden.

Ändå är vi redan i Ramadans sista tio dagar.

Om vi känner dåligt samvete nu, för att vi inte har gjort tillräckligt med ibadat, då finns fortfarande chansen att kämpa dessa sista dagar!

Kära muslimer! de tio sista dagarna i Ramadan brukade pigga upp vår kära profet SAWS, och göra honom glad. I vanliga fall  gjorde profeten SAWS sin qiyam och sov sen lugnt på natten.

 

Men när de tio sista dagarna i Ramadan kom,

lämnade han sin säng och använde natten till att hängivet göra extra ibadat.

 

Profeten väckte också sin familj.

Han knackade på hos dottern Fatima och hennes man Ali (RA), och han sa: ”Har ni inte vaknat än och börjat be?” Han läste sura Taha, aya 132, medan han knackade på dörren.

 

Där säger Allah SWT:

[20:132] Uppmana ditt folk att förrätta bönen och förrätta den du, [Muhammad] utan att förtröttas.

Vi begär inga gåvor av dig; det är Vi som sörjer för dina behov.

Den slutliga segern tillhör dem som fruktar Allah.

Profeten SAWS vände sig till sina fruar och sa:

Vakna och gör salat! Kanske har någon av er kläder på sig i dunya,

men kan bli utan kläder i akhira”.

 

Kära muslimer!

 

I´itikaf är en sunna som i våra dagar försummas av många.

När A'ishah rapporterar att profeten

(Allahs frid och välsign-elser vare över honom) brukade "dra åt sitt midjebälte",

talar hon metaforiskt – alltså hon ger en bild.

Uttrycket vill säga att man går in för att hänge sig fullt och helhjärtat åt uppgiften man har framför sig. 

Den som utmärker sig särskilt av dessa tio speciella nätter är Laylah al-Qadr - Allmaktens natt.

Detta är den största natten under året - bättre än tusen månader. Tusen månader är åttiofyra år.

En muslim kan alltså under Laylah al-Qadr få mer belöningar för sin ibadat än under än åttiofyra år i rad!

 

Allah SWT säger i sura Al-qadr:

[97:1]  VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. [97:2] Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder [97:3] Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; [97:4] då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. [97:5] Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!

 

Aisha RA rapporterar att hon frågade profeten SAWS ”O Allahs sändebud! Om jag vet när Laylat al-Qadr är, vad ska jag då säga under den?” Och han svarade henne: ”Allahumma innaka afwwun tuhibbul afwa fa’fu anni”. Det betyder: 

O Allah! Du är förlåtande, och Du älskar förlåtelse, så förlåt mig.”

 

Mina bröder och systrar!

Gör en extra ansträngning under Ramadans sista tio dagar: gör extra salat, läs quran och öka adhkar

Var med-veten om den enda uppgiften vi har, och det enda skälet att vi finns till: att dyrka Allah SWT med en ren ikhlas.

 

Allah SWT säger i sura adh-aDharyat, aya 56:

[51:56] Jag har skapat de osynliga väsendena och människor-na enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig. 

 

Jag vill påminna om att betala zakat. Zakat är en plikt för dem som har och en rättighet för de nödställda.

Jag vill också påminna er om zakat-ul fitr, som måste betalas i slutet av Ramadan, och innan Eidbönen börjar.

 

Hadith:

Ibn Umar RA berättade:

Allahs sändebud SAWS ålade varje muslim att betala en sa’ av dadlar eller en sa’ av korn som zakat ul fitr.

Detta ålade han tjänare eller fri, man eller kvinna, ung eller gammal.

Han befallde vidare att denna Zakát skulle betalas innan människorna gick för att utföra eidbönen.

En sa’ motsvarar ungefär tre kilo.

 

I en annan hadith berättade Abu Said al khudari

:”Under profetens levnad brukade vi ge en sa’ av sådant som är ätligt som Zakat-ul- fitr.

Det ätliga brukade vara antingen korn, russin, en bit ost eller dadlar”.

Från dessa ahadith kan vi dra slutsatsen,

att Zakat ul-fitr måste betal-as i dadlar, korn russin eller vetemjöl (alltså ätbara varor).

Ni som skickar pengar till era hemländer, se till att de som tar emot era pengar köper en sa’ av de nämnda varorna för dem.

Eftersom eid al-Fitr är dagen då man ska bryta sin ramadanfasta, är det rekommenderat att äta innan man går till eidbönen.

Det är profetens sunnah att äta dadlar i udda antal innan man går och ber salat