2018-09-23

Sharia

Vi ger all vår tacksamhet till Allah.

Vi behöver Hans hjälp och förlåtelse,och därför söker vi den enbart från Honom.

 

Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och jag vittnar

om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Bismillahir Rahmanir Rahim - Qul: A udhu bi Rabbil falaq –

Jag söker skydd hos gryningens Herre.

den Mest Upphöjde och den Ende som kan skydda oss.

 

Vi söker Hans skydd från den onda i vår själ och från det onda i det vi gör.

Den som Allah vägleder kan ingen lura bort från den rätta vägen och låta gå vilse.

På samma sätt kan den som Allah har låtit gå vilse inte hitta rätt väg igen –

inte ens om hela världen försöker leda honom.

 

Kära bröder och systrar! Islam är den bästa religionen för alla människor,

i alla tider och på alla platser. Allahs Sharia finns för att slå vakt om fem

viktiga saker: det är människans religion, liv, ägodelar, familj och även

den viktiga tankeförmågan, intellektet.


Sharia skyddar religionen, genom vår rädsla för Allahs stränga straff för

synder och vår förväntan på Allahs givmilda belöningar för goda

gärningar. Vi är förvissade om att religionen är från Allah SWT, och det

stärker vår imaan.

 

Allah SWT säger i sura az-Zalzala, aya 7-8:

Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott ska se det,

och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont ska se det

 

Vi ska sträva för Allahs sak med vår själ, våra pengar och med vår kropp.

Då blir Allahs ord till styrka och kraft, så som Allah SWT vill.

Sharia skyddar livet, genom Allahs tydliga och ovillkorliga förbud mot mord, förbjudet i både Koranen och hadith.

Mord är en av kabair (de stora synderna), och kommer i allvarlighet direkt efter shirk.

Allah SWT säger i sura al-Furqan, aya 68:

Och de anropar aldrig en gudom vid sidan av Allah och de berövar

aldrig en människa livet, som Allah har förklarat heligt, annat

än i rättfärdigt syfte, och de avhåller sig från äktenskapsbrott.

 

Profeten SAWS sa: ”undvik de sju synderna som förstör” och nämnde då

bland annat shirk och mord. Koranen slår också fast att den som mot

Allahs förbud dödar en människa ska betraktas som att han har dödat hela

mänskligheten.

 

Allah kommer att straffa den person som tar andras liv -både i dunya och akhira.

Sharia skyddar människans ägodelar genom att använda stränga straff för

rån, för att ta andras ägodelar på otillåtet sätt eller för att plundra.

Straffet för stöld är enligt islam handavhugning.

 

Allah SWT säger i sura Al-Maida, aya 38:

MANNEN SOM stjäl och kvinnan som stjäl ska som straff för

detta brott få handen avhuggen; [denna föreskrift] är en sträng

varning från Allah. Allah är allsmäktig och vis.

 

Sharia skyddar familjen. Samhället fungerar på familjens grundval – att

vi gifter oss och bildar familj. Det vår plikt att ta hand om våra barn och vår familj.

Däremot är zina i alla dess former absolut förbjudet i islam.


Zina är en stor synd, en kabair. Det är också en svår synd att utan mycket

noggranna bevis sprida rykten om att personer har en otillåten sexuell relation med varandra.

 

Sharia skyddar intellektet från att korrumperas och förstöras.

Allah SWT har totalförbjudit khamr, som är mat, dryck eller andra medel som skapar

berusning. Vi har förstått drogernas och alkoholens negativa följder för

individer, familjerna och samhället i allmänhet.

Därför har islam regler om straff för dem som producerar, säljer eller använder dessa medel som

korrumperar hjärnan.

 

Allah SWT säger i sura Al-Maida, aya 90:

TROENDE! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk

och spådomskonst är ingenting annat än Djävulens skamliga

påfund; håll er borta från allt sådant, för att det ska gå er väl i händer.

 

Kära troende! Det är vår plikt att upphöja det som Allah SWT har upphöjt

och föreskrivit. Den som håller Allahs bud och förbud ska få stor

belöning båda i dunya och i akhira – incha’Allah.