2018-09-23

Ramadan är

Kära muslimer

Vår fasta nu under Ramadan är på många sätt den främsta formen av guds-

dyrkan. Siyam var en del av ibaadat som Allah SWT föreskrev för alla de Umma som har funnits före oss. Allah SWT säger i sura al-Baqara, aya 183:

 

TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud.

 

Fastan ger oss en sköld och ett starkt försvar - en fästning - som skyddar oss från helvetet. Siyam ger stor belöning hos Allah, och den suddar bort synder vi har gjort.

 

Hadith:

Abu Hureira berättade att profeten SAWS hade sagt: "Synderna mellan de fem dagliga Salát-tiderna, från fredag till fredag och från Ramadan till Ramadan, de synderna förlåter Allah om de inte är stora synder".

 

Den som fastar en dag med uppriktighet, och i fastan endast söker Allahs välbehag och tillfredsställelse, och som dör med denna fasta som det sista den personen gör i livet - kommer till Paradiset.

 

Det som är bra med siyam är att Allah SWT belönar den som fastar utan gräns. Hadith: Abu Hurayrah (Må Allah vara nöjd med honom) återgav profetens ord (Må Allahs Frid och Välsignelser vara över honom). Profeten sa: ”Allah (upphöjd och mäktig vare Han) säger: 'Fastan är till för Mig, och det är Jag som ger belöning för den. Man ger upp sin sexuella lust, sin mat och dryck för Min skull'”.

 

Ja, fastan är som en sköld, och den troende får två tillfällen av lycka av sin fasta: Ett när han bryter fastan och ett när han står inför sin Herre och ska få sin lön. Allah anser att andedräkten av den som fastar är ljuvligare än doften av mysk.

 

Här är ytterligare en hadith, samlad av Bukhari: Allah SWT säger att den fastande som avstår från mat och dryck och från att tillfredställa sina behov för Allahs skull, den personen ska få Allahs belöning för detta. För andra goda gärningar som utförs under Ramadan ska belöningen bli från tio till sjuhundra gånger sitt värde. Men fastan, den belönar Allah utan någon gräns!

 

Allah säger i sura az-Zumar, aya 10:

 

Säg [Muhammad] till Mina troende tjänare: "Frukta er Herre! De som  gör det goda i denna värld har gott att vänta [i nästa liv]. Guds jord är  så vid [att ni kan lämna ondskans rike för att få dyrka Gud i frihet].  Bara de som håller ut skall få sin [fulla] lön och mer därtill".

 

Samma ämne återges av imam Muslim, och hans version säger: "En mans goda gärningar belönas från tiofaldigt till sjuhundrafaldigt. Men belöningen för själva fastan, den känner endast Allah.

 

Kära troende! Det finns, som vi vet, flera anledningar till att människor inte kan fasta vid olika tidpunkter - och dessa anledningar är ursäktade och förlåtna av Allah SWT. Många människor har heller inte blivit vägledda till att förstå fastans betydelse.

Men vi ska aldrig glömma, att Allahs värdefullaste gåvor till oss är vägledning, syam och qyam.

 

Sahl bin Sa'd (RA) berättade att profeten (SAWS) hade sagt: "Det finns en port till Paradiset - känd som Ar-Raiyan - som ingen får gå igenom på Yawm al-Qiyama, utom de människor som fastat.

 

Frågan kommer att höras: Var är de fastande?

Men de kommer då redan att ha gått igenom den porten. Ingen utom de fastande går igenom Ar-Raiyan.

Och efter det att de har passerat, ska porten stängas bakom dem".