2018-09-23

Ramadan bland alla andra månader

Alhamdulillah! Allah valde ut Ramadan bland alla andra månader. Han uppenbarade Koranen just i månaden Ramadan.

Jag vittnar om, att det inte finns någon som är värd att dyrkas förutom Allah SWT. Jag vittnar vidare om att Muhammad SAWS är Hans tjänare och sändebud.

Kära muslimer! Jag uppmanar främst mig själv – och sedan er – att ha Taqwa.
Taqwa innefattar allt som är gott. Taqwa skyddar oss från helvetet, genom att vi lyder Allah SWT, och avstår från allt som är haraam.
Allah SWT säger i sura an-Nisa, aya 1:

MÄNNISKOR! Frukta er Herre som har skapat er av en enda varelse, och av denna varelse har skapat dess make, och låtit dessa två [föröka sig] och sprida sig [över jorden] i väldiga skaror av män och kvinnor. Frukta Allah, i vars Namn ni innerligt och enträget ber varandra [om hjälp], och [visa aktning för] de nära släktskapsbanden. Allah vakar över er.

Kära troende! Allah har skänkt oss en särskild tid då vi får chansen att göra gärningar av godhet. Allah mångfaldigar dessutom belöningarna för de goda handlingar vi gör under denna tid.

Allah förlorar ingen av Sina tjänare ur sikte, och Han har lovat Jannah till dem som gör det rätta och det goda. Han vet att hans tjänare är trötta på livet i Dunya och längtar efter det vackra Jannah!
Och om Jannah talar Allah i sura al-Imran, aya 15:

…där ska allt era själar längtar efter vara ert, och det ni ber om skall ni få.

Denna månad Ramadan har en natt som är bättre än tusen andra nätter. Den som inte ägnar sig åt qyam, sudjud och koranläsning den natten, han nekas allt gott. Allah skyddar på det sättet många människor från elden.

Hadith:

Profeten SAWS sa: "Den som fastar en dag i uppriktig gudsdyrkan, och med sin fasta endast söker Allahs välbehag och tillfredsställelse, och som dör med fastan som sin sista gärning, kommer till Paradiset". (Ahmad 5/39, Sahih Al-Targheeb 1/412)

Kära troende! Vi ska utnyttja varje dag, timme, minut och sekund av denna välsig-nade månad på ett optimalt sätt. Passa på att öka dina goda handlingar!

Det är inte alls så att Allah SWT behöver våra handlingar. Han är redan Al-Ghani – den gränslöst rike - den oberoende. Allah SWT säger i sura Aatir, aya 15:

Människor! Inför Allah är ni de fattiga och Allah är den Rike som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer.

Vår fasta, Siyam, är till att vi lära oss disciplin och övar oss att avstå från allt som är haraam.

 

Kära bror och syster! Frukta Allah SWT och gör din fasta med ren ikhlas. Att fasta är inte bara att avstå från mat och dryck. Personen som fastar måste undvika allt som är förbjudet i islam, såsom baktaleri och förtal, eller att vara vulgär i ord eller handling. Lögner är också förbjudna under fastan För dessa gärningar som är förbjudna under fastan, kan göra vår fastan helt ogiltig inför Allah.

 

Hadith:

Profeten SAWS sa: "En del människor fastar, men upplever bara hunger. Det händer om man fastar men samtidigt begår synder som gör fastan ogiltig. Det tar bort den fastandes belöning, och det är därför han endast känner hunger.
(Ibn Majah 1/539, Targheeb !/453)