2018-09-23

Alhamdulillah

Alhamdulillah, all lov och pris är till för Allah SWT,

som öppnar mus-limernas hjärta för lydnad gentemot Honom, så att de kommer närmare Honom.

 

Jag vittnar om att det inte finns någon allah förutom Allah,

och jag vittnar om att Muhamad SAWS är hans tjänare och sändebud.

 

Vår kära profet SAWS dyrkade Allah mer än någon annan människa.

O Allah! välsigna profeten Muhammad och Muhammads familj.

Kära troende! Slutet på Ramadan börjar närma sig.

Vi är glada att vi har fått känslan av att komma närmare Allah SWT,

genom att visa lydnad under denna tiden.

 

Nu är det dags att kämpa extra med vår ibaadat under Ramadans sista tio dagar,

så att Allah ska sudda bort synder från oss och förlåta oss.

Vi är övertygade om att Allah accepterar vår dua, om vi ber till Honom med total ödmjukhet och gråtande.

 

Den som vill komma in i jannah lämnar allt och göra hijra till Allah, dvs flyr från synd till lydnad.

 

Hadith:Aishah RA rapporterade, att i och med starten av Ramadans sista tio dagar,

drog profeten (fred vare med honom) åt sitt midjebälte – dvs han tog nya tag i sin ibaadat – och han brukade be hela natten, och höll sin familj vaken för bönerna. (Bukhari)

 

Aisha (Må Allah vara nöjd med henne) rapporterade också att Profeten (fred vare med honom) brukade göra I`tikaf under de sista tio dagarna av Ramadan. Han drog sig undan till moskén, tills Allah SWT tog emot honom. (Bukhari och Muslim)

 

I’tikaf görs också för att den troende ska försäkra sig om att vara i moskén när Laylat Al-Qadr inträffar.

Laylat Al-Qadr är Allmaktens natt, den natt som är bättre än tusen månader.

 

Under dessa sista dagar i Ramadan ska man bemöda sig extra mycket i sin dyrkan av Allah.

Och profeten (sallalahu aleyhi wasallam) ansträngde sig alltid mer dessa tio sista dagar än vid någon annan tid på året. Han brukade vara i moskén för i’tikaf - stannade där både nätter och dagar för att fasta och be.

På så sätt sökte han den rätta tiden för Laylat ul-Qadr.

 

Profeten SAWS sa: “Den som ber under Laylat ul-Qadr, med tro och hopp, kommer att få sina tidigare synder förlåtna”.

Frukta Allah mina bröder och systrar!

Och ha denna natten i sinnet! Gör mycket tahajud,

gör dua, istighfar - och läs Koranen! Profeten SAWS beordrade Aisha RA att göra dua för att Allah skulle förlåta henne.
Allah SWT säger i sura az-Zumar, aya 53:

 

SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: "Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Allahs nåd. Allah förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!"

Allah SWT säger i sura al-Qadr, hela suran:

SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt.
Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder.
Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader;
då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag.
Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!

Ibn 'Abbas återgav: Allahs budbärare var den mest generösa av alla människor, och hans generositet brukade nå sin topp under Ramadan då Jibreel kom till honom om nätterna för att lära honom Qur'an. Allahs Budbärare var den mest generöse - även mer generös än den starka okontrollerbara vinden - i sin iver att göra välgärningar."[Bukhari]

Låt oss också lyssna på den här qudsi-hadithen, där Allah säger:

 

O son av Adam! Jag blev sjuk och du besökte Mig inte.
Han kommer att säga: O Herre! och hur skulle jag ha besökt Dig när du är världarnas Herre?
Han kommer att säga: Visste du inte att min tjänare den-och-den blev sjuk och du besökte honom inte? Visste du inte att om du hade besökt honom hade du funnit Mig med honom?


O son av Adam! Jag bad dig om mat men du gav Mig inte mat. Han kommer att säga: O Herre! och hur skulle jag ha gett Dig mat när Du är världarnas Herre?
Han kommer att säga: Visste du inte att min tjänare den-och-den bad dig om mat men du gav honom inte? Visste du inte att om du hade gett honom mat skulle du säkerligen också ha funnit belöningen för det hos Mig?


O son av Adam! Jag bad dig ge Mig dricka och du gav Mig inte att dricka.
Han kommer att säga: O Herre! hur ska jag ge Dig dricka när Du är världarnas Herre?
Han kommer att säga: Min tjänare den-och-den bad dig att ge honom dricka men du gav honom inte. Hade du gett honom dricka skulle du säkerligen ha funnit belöningen hos Mig. [återberättat av Muslim