2018-09-23

Taqwa, gudsfruktan.

Alhamdulillah, all lov och pris går till Allah SWT, som öppnar de troendes hjärtan för lydnad gentemot Honom, så att de kommer närmare Honom. Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och jag vittnar om att Muhammed SAWS är Hans tjänare och sändebud.

 

Kära muslimer! Jag uppmanar först och främst mig själv – och även er – att ha Taqwa, gudsfruktan. Allah SWT säger i sura Al-Imran, aya 102:

 

[3:102] Troende! Frukta Allah så som det åligger er att frukta Honom och underkasta er Hans vilja, innan döden överraskar er!

 

Kära troende! Allah är Al-Ghani (Den Gränslöst Rike, och den Ensamt Tillräcklige). Det vill säga att Han inte behöver vår ibadat, snarare det är vi som behöver ibadat. Allah är Allah, även utan oss, för Han är alltså fullt tillräcklig för Sig Själv.

 

Vi kan inte undvika att bli slavar under någonting. Antingen är vi slav under Allah SWT, eller så är vi förslavade under någonting annat i dunya, t.ex pengar, makt, vanor eller tomma önskningar. Men att vara slav till Allah befriar oss från de andra formerna av slaveri. Vi får ett harmoniskt liv bara när vi ger oss som slavar under Allah SWT. Man lever gott när man har som stora mål att behaga Allah SWT, och man behöver inte vara rädd för något annat - Allah är Den Ende vi behöver frukta.

 

Kära bröder och systrar! Allah SWT gjorde ibaadat lätt genom att öppna många portar. Allah SWT spred ut dagarnas salát över dygnet, för att de inte skulle blir tunga och obekväma.

Dessutom ger oss våra goda handlingar mångdubbla belöningar. Att göra salat i jama’a ger oss tjugosju gånger större belöning mot att göra den i ensamhet. Åt den som ber tolv raakat nawafil salat - dvs frivillig bön - på dagen och natten, kommer Allah att bygga ett hus i paradiset. För den som gör en perfekt wodu och sedan säger: ”Ashhadu anla ilaha illallahu, wa ash-hadu ana muhammadan abduhu wa rasuluh”, öppnar Allah SWT alla de åtta portarna till janah, så att den personen kan välja vilken port han ska gå in igenom. Ett ytterligare exempel på hur Allah SWT mångfaldigar våra ibaadat och våra goda handlingar är, att den som ger så litet som motsvarar en dadel i Sadaqah från halal intjänade pengar, hans Sadaqah blir stor som Uhuds berg  på Domedagen .

 

Bröder och systrar! kom ihåg att hela vårt liv är ibaada! Vår kära profet SAWS sa: "Om en muslim jobbar och försörjer sin familj, räknas det för honom som sadaqa”. Att söka kunskap är också sadaqa, och dessutom en plikt. Att ta hand om sina föräldrar och umgås med dem är inget mindre än ibaada.

 

Hadith:

Abdullah bin Amr berättade att en person kom till profeten (SAWS) och frågade om han kunde få vara med och strida Jihad. Profeten (SAWS) frågade då mannen: "Lever dina föräldrar?" Det gjorde de, sa mannen. Då sa profeten (SAWS): "Gör Jihad hos dem". Han menade "Ta hand om dina föräldrar! –de är din Jihad".

Att upprätthålla släktband efter bästa förmåga är nämligen obligatoriskt.

En hadith, återberättad av Jubair bin Mut'im, som hörde profeten SAWS säga: ”Qati' - dvs den person som inte håller släktbanden - kommer inte träda in i Paradiset.”

[sahih al-bukhari & muslim]

 

Att plocka skadliga föremål från gatan är ibadah.

Hadith:

Det var en man som röjde bort ett träd som blockerade vägen. Mannen tog bort trädet, så att människor kunde passera förbi. På grund av denna tjänst kom in mannen in i jannah.

Och profeten SAWS sa: ”...ett leende inför din broder är Sadaqa”.

 

Kära muslimer! Försök göra goda handlingar även nu efter Ramadan. De är tecken på att dina handlingar har accepterats av Allah SWT. Att forsätta med dina goda handlingar är beviset för att ditt hjärta närmar sig Allah SWT.

 

Hadith qudsi:

Abu Hurayrah (Må Allah vara nöjd med honom), berättade att Allahs Sändebud (Må Allahs frid och välsignelser vare över honom) sa:

”Allah subhanaho wa taA'ala sa:

’Den som visar fiendskap mot en som är hängiven mot Mig, honom ska Jag vara i krig med. Ingen älskad gåva kan föra min tjänare närmare Mig, än de religiösa plikter Jag har ålagt honom med, och om min tjänare kommer ännu närmare Mig med frivillig gudsdyrkan, så ska Jag älska honom. När Jag älskar honom blir Jag hans öron som han hör med, hans syn som han ser med, hans händer som han smeker med, och hans fötter som han går med. Skulle han be Mig om något, skulle Jag säkerligen ge det till honom, och skulle han be Mig om beskydd, skulle Jag säkerligen bevilja honom det. Jag tvekar aldrig lika mycket om något, som Jag tvekar att ta Min rättrogne tjänares själ: han hatar döden och Jag hatar att skada honom.”

Bukhari.